Menyer och funktioner

Detta kapitel beskriver skärmarna i appen samt var du hittar de olika funktionerna.

Status och zoner

Skärmen HEM i Nobø Energy Control-appen är indelad i två vyer: STATUS och ZONER. Svep med fingret åt sidan för att navigera mellan vyerna.

 

STATUS-vyn (cirkelmeny) är huvudkontrollen för ditt hem och visar aktiv status. När cirkelns mitt är grön, har ditt hem statusen Normal. Detta innebär att alla zoner automatiskt följer sina individuella veckoprogram. Cirkelmenyn låter dig vid behov förbikoppla ditt hem till "KOMFORT", "EKO" eller "BORTA". Cirkeln visar den aktiva statusen i grönt.

 

 

Om du sveper med fingret åt vänster kommer du till vyn ZONER, som listar alla zoner i ditt hem. Knacka med fingret på en zonlist för att visa de systemenheter som finns i zonen. Du öppnar inställningsskärmen för en zon genom att klicka på skiftnyckelsikonen.

Den vänstra ikonen indikerar att zonen följer det normala veckoprogrammet. Färgen på den cirkelformade kanten motsvarar aktuell status för zonen enligt programmet.

 

Övriga menyposter återfinns under menyknappen uppe till vänster.

 

Förbikopplingar

Om du kommer hem tidigare än väntat en kall vinterdag ELLER reser bort över veckoslutet ELLER åker på semester i två veckor, kan du enkelt ändra det normal veck programmet tillfälligt. Detta kallas för en förbikoppling.

En förbikoppling avbryter det normala veckoprogrammet och ersätter det med den valda statusen "COMFORT", "EKO" eller "BORTA" under en begränsad tid.

Nobø Energy Control har fyra typer av förbikopplingar: KONSTANT, NU, FRÅN-TILL och TIMER.

Förbikoppling: KONSTANT

En KONSTANT-förbikoppling varar tills du väljer att stoppa den manuellt. Förbikoppling är praktisk när man inte vet vid vilken tidpunkt man ska återgå till statusen Normal.

Förbikoppling: NU

En NU-förbikoppling varar tills det inträffar en statusförändring i veckoprogrammet Normal. När veckoprogram ändrar status, avslutas förbikopplingen och systemet återgår automatiskt till statusen Normal. Om det inte förekommer någon statusändring i dagens program, avslutas en NU-förbikoppling klockan 03.00.

Förbikoppling: FRÅN-TILL 

En FRÅN-TILL-förbikoppling låter dig välja datum och tid för förbikopplingens start och stop.

Förbikoppling: TIMER

En TIMER-förbikoppling varar det antal dagar och timmar som valts. TIMER-förbikopplingens standardlängd är två dagar (48 timmar), såvida du inte ändrar detta.

Enkla globala förbikopplingar

På skärmen HEM låter cirkelmenyn dig förbikoppla alla dina zoner till valfri status av "KOMFORT", "EKO" eller "BORTA" under en begränsad tid. Du kan när som helst avsluta en förbikoppling genom att trycka på "Normal" i mitten av cirkeln.

 

Komfort

Knacka en gång med fingret på "KOMFORT" för att starta en NU-förbikoppling. Veckoprogrammet Normal pausas och alla zoner ändras till statusen KOMFORT.

Förbikopplingen avslutas automatiskt när alla zoner har ändrat status en gång. Om det inte förekommer någon statusändring i veckoprogrammet, avslutas NU-förbikopplingen klockan 03.00. När zonerna har ändrats tillbaka till Normal, blir cirkelns mitt grön.

Du kan när som helst avsluta en förbikoppling genom att trycka på Normal eller en annan förbikoppling.

KOMFORT-förbikopplingen är praktisk om du kommer hem tidigt en kall dag och behöver höja värmen tidigare än schemalagt.

 

Eko

Knacka en gång med fingret på "EKO" för att starta en NU-förbikoppling. Veckoprogrammet Normal pausas och alla zoner ändras till statusen EKO.

Förbikopplingen avslutas automatiskt när alla zoner har ändrat status en gång. Om det inte förekommer någon statusändring i veckoprogrammet, avslutas NU-förbikopplingen klockan 03.00. När zonerna har ändrats tillbaka till Normal, blir cirkelmenyns mitt grön.

Du kan när som helst avsluta en förbikoppling genom att trycka på Normal eller en annan förbikoppling.

EKO-förbikopplingen är praktisk och du går och lägger dig tidigt och behöver mindre värme under resten av kvällen. Andra användningstillfällen är när du åker hemifrån några timmar och inte behöver ha värmen inställd på KOMFORT-nivå.

 

Borta

Knacka en gång med fingret på "BORTA" för att starta en TIMER-förbikoppling. Veckoprogrammet Normal pausas och alla zoner ändras till statusen BORTA. BORTA-förbikopplingen är praktisk när du åker hemifrån i minst två dagar. Standardlängden för BORTA-förbikopplingen är två dagar (48 timmar), innan alla zoner återgår till statusen Normal. BORTA-förbikopplingens standardlängd kan ändras på menyn INSTÄLLNINGAR.

 

Avancerade globala förbikopplingar

För att öppna de avancerade alternativen för förbikoppling, tryck och håll in önskad status, Komfort, Eko eller Borta, på cirkelmenyn. Eller när en förbikoppling redan körs, tryck på bannern ovanför cirkelmenyn för avancerade alternativ.

Det finns fyra sorters förbikopplingar på den avancerade menyn: KONSTANT, NU, FRÅN-TILL och TIMER. En FRÅN-TILL-förbikoppling definieras av att man anger tid och datum för start och stopp. En TIMER-förbikoppling definieras av att man anger dess längd i dagar och timmar.

Lokala zonförbikopplingar

Du kan förbikoppla en enskild zon i zonvyn.

Lokala zonförbikopplingar påverkas inte av globala förbikopplingar som aktiverats i cirkelmenyn.

Enkla zonförbikopplingar

Tryck på den vänstra ikonen en gång för att starta en enkel NU-förbikoppling för zonen.

 

Om aktuell status för zonen är Eko, Borta eller Av ändrar den enkla förbikopplingen statusen till Komfort. Om aktuell status är Komfort ändrar den enkla förbikopplingen statusen till Eko. Ikonen ändrar utseende när en förbikoppling är aktiv, så att förbikopplade zoner är enkla att se i listan.

Tryck på ikonen igen för att fastställa zonförbikopplingen.

NU-förbikopplingen fastställs automatiskt vid nästa händelse i veckoprogrammet, eller klockan 03.00.

Om en eller flera lokala zonförbikopplingar är aktiva visas en banderoll på startskärmen. Tryck på banderollen för att fastställa alla lokala zonförbikopplingar.

 

 

Avancerade zonförbikopplingar

Håll den vänstra ikonen intryckt för att öppna menyn för avancerade zonförbikoppling. Välj föredragen status och typ av förbikoppling (KONSTANT, NU, TIMER eller FRÅN-TILL).

För att avsluta förbikopplingen trycker du på den vänstra ikonen en gång. Alternativt kan du trycka på banderollen på startskärmen.

Zoninnställningar

Tryck på skiftnyckelsikonen i vyn ZONER för att ange inställningar för en specifik zon. Skärmen för zoninställningar innehåller alternativ för kontroll av zonen.

Översikt över zonens enheter

Överst finns lista över alla mottagare och systemenheter som ingår i zonen.

Knacka med fingret på mottagarikonen för ytterligare enhetsinformation.

Temperatur

KOMFORT- och EKO-temperaturer kan ställas in i varje zon (under förutsättning att mottagarna i zonen har denna funktion). Välj önskad temperatur beroende på hur rummet används. Till exempel kan KOMFORT-temperaturen i vardagsrummet vara helt annorlunda än KOMFORT-temperaturen i sovrummet.

Temperaturen ställs in antingen på mottagaren eller i appen. Om du är tveksam, läs bruksanvisningen till mottagaren.

Om apptemperaturinställningar inte är tillgängliga, uppmanas du att ställa in temperaturen på elementet.

När en zon innehåller mer än en typ av mottagare, uppmanas du eventuellt att ställa in temperaturen både på vissa element samt i appen. (Till exempel om det finns R80 RDC- och R80 RXC-mottagare i samma zon.)

Statusen BORTA ställer in zonen i frostskyddsläge vid 7°C. Denna temperatur är fast. 

Statusen AV innebär att alla mottagare är helt avstängda.

När PÅ/AV-mottagare används för att kontrollera element (t.ex. RCE 700-uttagsmottagare), är temperaturen KOMFORT inställd på elementet. EKO och BORTA är inte tillgängligt när PÅ/AV-mottagare används, och då stängs elementen av. Kontrollera att zonen är skyddad mot frostskador!

PÅ/AV-mottagare är praktiska för att kontrollera lampor och andra elapparater. Apparaten sätts PÅ i läget KOMFORT, men är annars avstängd.

Normalt veckoprogram

En zon kan ha ett aktivt veckoprogram åt gången. När systemet befinner sig i statusen Normal, följer zonen veckoprogrammet.

Aktivt veckoprogram väljs på rullgardinsmenyn. 

Veckoprogram kan ändras så att de passar dina behov, och nya program kan läggas till. Tryck på skiftnyckeln under alternativen för NORMALA VECKOPROGRAM för att redigera dina veckoprogram.

Systemet har ett fördefinierat veckoprogram, "Standard". Detta program kan inte ändras.

Inaktivera globala förbikopplingar för en zon.

Om en zon inte ska påverkas av några globala förbikopplingar i cirkelmenyn väljer du ”Inaktivera globala förbikopplingar” i zoninställningarna.

Då följer zonen programmet Normal, även om det finns en aktiv global förbikoppling. Zonen kan fortfarande förbikopplas lokalt, både via vyn ZONER eller via en lokal Nobø Switch.

I vyn ZONER, får ikonen ”Normal” en hänglåssymbol när globala förbikopplingar är inaktiverade i en zon.

Enhetsinformation

Tryck på en mottagarikon på skärmen för zoninställningar för ytterligare enhetsinformation (ID-kod, namn och zon). På denna skärm kan enheten döpas om eller flyttas från en zon till en annan.

 

Mottagarna RS700 och RSX700 har alternativ för omvänd PÅ/AV-inställning. Detta kräver en speciell elektrisk installation av en behörig installatör.

Döpa om zoner och mottagare

Döpa om en zon:
Öppna zoninställningarna och tryck på pennikonen  

Döpa om en mottagare/sändare:
Tryck på mottagarikonen i zoninställningarna för att öppna skärmen för enhetsinformation.

Tryck på pennikonen   för att döpa om enheten.

Flytta mottagare

En mottagare/sändare kan flyttas från en zon till en annan.

Tryck på enhetsikonen på skärmen för zoninställningar.

 

Välj den nya zonen på rullgardinsmenyn.

Veckoprogram

Alla veckoprogram kan ändras så att de passar dina behov, och nya program kan läggas till.

Tryck på skiftnyckeln under alternativen för NORMALT VECKOPROGRAM för att redigera dina veckoprogram.

Ett veckoprogram består av en 24-timmars tidslinje för varje veckodag.

Tidslinjen kan delas in i perioder. Varje period är inställd på en vald status: KOMFORT, EKO, BORTA eller AV. Grundläggande PÅ/AV-mottagare kommer att stängas av om de inte befinner sig i KOMFORT-läget.

Lägga till nya veckoprogram

Tryck på   för att skapa ett nytt veckoprogram.

Ange ett lämpligt programnamn (t.ex. "arbetsvecka", "hemma"). Du kan kopiera tidslinjen från ett befintligt program till det nya programmet som en startpunkt för att spara tid. Välj det program som ska kopieras från rullgardinsmenyn. Gjorda ändringar sparas automatiskt.

Redigera ett veckoprogram

Vidrör och dra nya sektioner till tidslinjen från den vänstra sidan av tidslinjelisten.

Lägg till önskat antal sektioner och placera dem i enlighet med ditt tidsschema.

Du tar bort en sektion genom att dra bannern till en angränsande banner.

Tryck på en period i tidslinjen för att välja önskad status.

Välj KOMFORT, EKO, BORTA eller AV som status för perioden.

Kopiera dagprogram

När flera av dagarna i ditt veckoprogram ska vara likadana (t.ex. arbetsdagar), kan en dag kopieras till de andra dagarna. Detta besparar dig en del arbete när du ska ställa in ett veckoprogram.

Tryck på fliken med det program som ska kopieras (t.ex. måndag), och välj Kopiera till. Välj därefter de dagar du vill kopiera programmet till. Tryck på  för att bekräfta.

Inställningar

Under «Inställningar» på huvudmenyn, kan du ställa in standardlängd för BORTA-förbikopplingar, samt kontrollera åtkomst via Internet.

Du hittar även information om programvaruversion och licenser samt språkinställning för bruksanvisningen.

 

BORTA-förbikoppling

Välj Inställningar på menyn för att ändra standardtidslängden för BORTA-överkoppling. Fabriksinställningen är två dagar.

Denna inställning gäller både cirkelmenyn i appen samt alla eventuella Nobø Switch SW4 som är anslutna till samma Nobø HUB.

Tillåta kontroll via Internet

 

 

Om du inte vill ha åtkomst till ditt system via Internet, kan du inaktivera posten Tillåt via Internet-alternativ under "Inställningar". Detta alternativ kan bara ändras när du är ansluten via det lokala nätverket. Om Internet-kontrollalternativet först inaktiveras och därefter aktiveras igen, återställs alla tidigare användare (appar) från att få åtkomst till Nobø HUB via Internet. För att återfå åtkomst måste appen och Nobø HUB utbyta nya krypteringsnycklar. Detta görs enkelt genom att man startar appen samtidigt som man är ansluten till det lokala nätverket.