Menuer og funktioner

Dette kapitel indeholder forklaringer af skærmene i appen, og hvor man finder de forskellige funktioner.

Status og zoner

Hjemskærmen i NOBØ Energy Control APP er inddelt i to visninger: STATUS og ZONER. Du kan navigere mellem de to skærme ved at feje sidelæns. 

 

STATUS-visning (cirkelmenu) er hovedstyringen af din husholdning og viser aktive status. Når midten af cirklen er grøn, er dit hjem i Normal-status. Det betyder, at alle zoner automatisk følger deres egne ugeprogrammer. Cirkelmenuen giver dig mulighed for at overstyre dit hjem til "KOMFORT", "ØKO" og "VÆK", når det er nødvendigt. Cirklen viser den aktive status med grønt.

 

 

Hvis du fejer mod venstre, kommer du til ZONER-visningen med en liste over alle zonerne i dit hjem. Bank let på en zonebjælke for at få vist systemenhederne inde i zonen. Tryk på skiftenøglen for at komme ind i indstillinger for hver zone.

Det venstre ikon angiver, at zonen følger det normale ugentlige program. Farven på ringen svarer til den aktuelle aktive status for zonen i henhold til programmet.

 

Andre menuemner er placeret øverst til venstre under menuknappen.

 

 

Overstyringer

Hvis du en kold vinterdag kommer tidligere hjem end planlagt ELLER er bortrejst en weekend ELLER rejser på ferie i et par uger, er det nemt at ændre det normale ugeprogram midlertidigt. Dette kaldes en overstyring.

En overstyring afbryder det normale ugeprogram og erstatter det med den valgte status "KOMFORT", "ØKO" eller "VÆK" i en begrænset periode.

NOBØ Energy Control har fire slags overstyringer: KONSTANT, NU, FRA-TIL og TIMER.

Overstyring: KONSTANT 

En KONSTANT-overstyring varer, indtil du vælger at afbryde den manuelt. Overstyringen er nyttig, hvis du ikke ved, hvornår du ønsker at vende tilbage til Normal-status.

Overstyring: NU 

En NU-overstyring varer, indtil der skal være en statusændring i ugeprogrammet Normal. Når ugeprogrammet ændrer status, afsluttes overstyringen, og systemet vender automatisk tilbage til Normal-status. Hvis der ikke er nogen statusændring i dagens program, afsluttes en NU-overstyring kl. 03.00.

Overstyring: FRA-TIL 

En FRA-TIL-overstyring giver dig mulighed for at vælge dato og tidspunkt for, hvornår du ønsker overstyringen skal starte og stoppe.

Overstyring: TIMER 

En TIMER-overstyring varer det valgte antal dage og timer. Standard TIMER-varighed er to dage (48 timer), medmindre du ændrer den.

Enkle overstyringer

På hjemskærmen giver cirkelmenuen dig mulighed for at overstyre alle dine zoner til en hvilken som helst status "KOMFORT", "ØKO eller "VÆK" i en begrænset periode. Du kan når som helst afslutte en overstyring ved at trykke på "Normal" midt i cirklen.

 

Komfort

 

Et enkelt let bank på "KOMFORT" starter en NU-overstyring.

Ugeprogrammet Normal sættes på pause, og alle zoner skifter til KOMFORT-status. Hver zone vender tilbage til sit normale ugeprogram, når programmet skal til at ændre status. Dette betyder, at dine zoner kan vende tilbage til Normal på forskellige tidspunkter. Overstyringen afsluttes automatisk, når alle zoner har ændret status en gang. Hvis det drejer sig om et ugeprogram uden nogen statusændringer, afsluttes NU-overstyringen kl. 03.00. Når zonerne er vendt tilbage til Normal, bliver midten af cirkelmenuen grøn.

En overstyring kan når som helst afsluttes ved at trykke på Normal eller en anden overstyring.

KOMFORT-overstyringen er nyttig, hvis du kommer tidligt hjem en kold dag og har brug for at tænde for varmen før planlagt.

 

Øko

Et enkelt let bank på "ØKO" starter en NU-overstyring.

Ugeprogrammet Normal sættes på pause, og alle zoner skifter til ØKO-status. Hver zone vender tilbage til sit normale ugeprogram, når programmet skal til at ændre status. Det betyder, at dine zoner kan vende tilbage til Normal på forskellige tidspunkter. Overstyringen stopper automatisk, når alle zoner har skiftet status en gang. Hvis det drejer sig om et ugeprogram uden nogen statusændringer, afsluttes NU-overstyringen kl. 03.00. Når alle zonerne er vendt tilbage til Normal, bliver midten af cirkelmenuen grøn.

En overstyring kan når som helst afsluttes ved at trykke på Normal eller ved at trykke på en anden overstyring.

ØKO-overstyringen er nyttig, hvis du går tidligt i seng og har brug for mindre varme resten af aftenen. Denne funktion kan også bruges, når du forlader huset et par timer og ikke har brug for at have varmen indstillet til KOMFORT.

 

Væk

Et enkelt let bank på "VÆK" starter en TIMER-overstyring. Ugeprogrammet Normal sættes på pause, og alle zoner skifter til VÆK-status. VÆK-overstyringen er nyttig, når du skal forlade huset en dag eller mere. Standard varighed for VÆK-overstyringen er to dage (48 timer), før alle zoner vender tilbage til Normal. VÆK-overstyringens standardvarighed kan ændres i menuen INDSTILLINGER.

 

Avancerede overstyringer

For at få adgang til avancerede overstyringsfunktioner skal du trykke på og holde den foretrukne status, Komfort, Øko eller Væk nede på cirkelmenuen. Eller når en overstyring allerede kører, skal du trykke på banneret over Cirklen for at få adgang til avancerede funktioner.

Der er fire mulige overstyringer i den avancerede menu: KONSTANT, NU, FRA-TIL og TIMER. En FRA-TIL-overstyring angives ved at indtaste tid og dato for start og stop. En TIMER-overstyring angives ved at indtaste varigheden af den i dage og timer.

Lokale zoneoverstyringer

Overstyring af en enkelt zone kan gøres via zoneoversigten. 

Lokale zoneoverstyringer påvirkes ikke af globale overstyringer, der aktiveres i cirkelmenuen. 

Enkle zoneoverstyringer

Tryk en gang på det venstre ikon for at begynde en enkel NU-overstyring for zonen.

 

Hvis zonens aktuelle status er Øko, Væk eller Fra, ændrer den enkle overstyring statussen til Komfort. Hvis den aktuelle status er Komfort, ændrer den enkle overstyring statussen til Øko. Ikonet skifter udseende, når en overstyring er aktiv, så overstyrede zoner er nemme at finde i listen.

Tryk på ikonet igen for at afslutte zoneoverstyringen.

NU-overstyringen afsluttes automatisk ved næste hændelse i det ugentlige program eller kl. 0300.

Hvis der er en eller flere aktive zoneoverstyringer, vises et banner på startskærmen. Tryk på banneret for at afslutte alle lokale zoneoverstyringer.

 

 

Avancerede zoneoverstyringer

Tryk og hold det venstre ikon for at tilgå den avancerede overstyringsmenu. Vælg den foretrukne status og overstyringstype (KONSTANT, NU, TIMER eller FRA-TIL).

Tryk en gang på det venstre ikon for at afslutte overstyringen. Tryk alternativt på banneret på startskærmen.

Zoneindstillinger

Tryk på skiftenøgleikonet i ZONER-visningen for at indtaste indstillinger for en bestemt zone. Indstillingsskærmen for zone giver dig mulighed for at styre zonen.

Oversigt over zoneenheder

Øverst er en liste over alle modtagere og systemenheder i zonen.

Bank let på modtagerikonet for at få yderligere oplysninger om enheden.

Temperatur

Temperaturen for KOMFORT og ØKO kan indstilles i hver zone (forudsat modtagerne i zonen har denne funktionalitet). Vælg din foretrukne temperatur i overensstemmelse med den tiltænkte brug af rummet. Eksempelvis kan KOMFORT-temperaturen i dagligstuen være meget forskellig fra KOMFORT-temperaturen i soveværelset.

Temperaturerne indstilles enten på modtageren eller i appen. Hvis du er i tvivl, kan du kontrollere brugsanvisningen til din modtager.

Hvis temperaturindstillingerne for appen ikke er tilgængelige, vil du blive bedt om at indstille temperaturen på ovnen.

Når en zone indeholder mere end en type modtager, kan du blive bedt om at indstille temperaturen på både på bestemte ovne og via appen. (F.eks. hvis der er R80 RDC- og R80 RXC-modtagere i samme zone.)

VÆK-status indstiller zonen til frostbeskyttelsestilstand ved 7°C. Dette er en fast temperatur.

FRA-status betyder, at alle modtagere slukkes helt. 

Når du bruger basis TIL/FRA-modtagere til at styre ovne (f.eks. RCE 700-kontaktmodtager), indstilles KOMFORT-temperaturen på ovnen. ØKO og VÆK er ikke tilgængelig ved brug af TIL/FRA-modtagere, og ovnene slukkes derfor. Sørg for at zonen er beskyttet mod frostskader!

TIL/FRA-modtagere er nyttige til styring af lys og andre apparater. Der tændes for apparatet, når status er KOMFORT, og ellers er det slukket.

Normalt ugeprogram

En zone kan have et aktivt ugeprogram ad gangen. Når systemet er i Normal-status, følger zonen ugeprogrammet.

Aktivt ugeprogram vælges i rullemenuen. 

Ugeprogrammer kan ændres for at imødekomme dine behov, og der kan tilføjes nye programmer. Tryk på skiftenøglen under menuvalget NORMALT UGEPROGRAM for at redigere ugeprogrammer.

Systemet har et forud defineret "standard" ugeprogram. Programmet kan ikke ændres.

Deaktiver globale overstyringer af en zone.

Hvis en zone ikke skal påvirkes af nogle globale overstyringer i cirkelmenuen, skal du vælge "Deaktiver globale overstyringer" i zoneindstillingerne.

Så følger zonen det normale program, selv om der er en aktiv global overstyring. Zonen kan stadig overstyres lokalt, både via ZONER-oversigten eller via en lokal Nobø Switch. 

I ZONER-oversigten har ikonet "Normal" et hængelåssymbol, når globale overstyringer er deaktiveret i en zone.

Enhedsinfo

Tryk på et modtagerikon under skærmindstillinger for zone for at få yderligere oplysninger om enheden (ID-kode, navn og zone). På denne skærm kan du omdøbe enheden eller flytte den fra en zone til en anden.

 

Modtagerne RS700 og RSX700 har mulighed for omvendt TIL/FRA-indstilling. Dette kræver særlig elektrisk installation af en autoriseret installatør.

Omdøbe zoner og modtagere

Omdøbe en zone:

Indtast zoneindstillinger og tryk på blyantsikonet

Omdøb en modtager/sender:

Tryk på modtagerikonet i zoneindstillinger for at få adgang til enhedsinformationsskærmen.

Tryk på blyantsikonet  for at omdøbe enheden.

Flytte modtagere

En modtager/sender kan flyttes fra en zone til en anden.

Tryk på enhedsikonet på zoneindstillingsskærmen. Vælg den nye zone i rullemenuen.

 

Ugeprogrammer

Alle ugeprogrammer kan ændres for at imødekomme dine behov, og der kan tilføjes nye programmer.

Tryk på skiftenøglen under menuvalget NORMALT UGEPROGRAM for at redigere ugeprogrammer.

Et ugeprogram består af en 24-timers tidslinje for hver ugedag.

Tidslinjen kan inddeles i perioder. Hver periode er indstillet til en valgt status KOMFORT, ØKO, VÆK og FRA. Basis TIL/FRA-modtagere slukkes, når de ikke er i KOMFORT.

Tilføje et nyt ugeprogram

Tryk på for at oprette et nyt ugeprogram.

Indtast et programnavn efter behov (f.eks. "arbejdsuge", "hjemme"). Du kan kopiere tidslinjen fra et eksisterende program til det nye program som startpunkt for at spare tid. Vælg det program, du ønsker at kopiere, i rullemenuen. Eventuelle ændringer gemmes automatisk.

Redigere et ugeprogram

Rør og træk nye afsnit ind på tidslinjen fra venstre side af tidslinjebjælken.

Tilføj det nødvendige antal afsnit og placer dem i overensstemmelse med dit tidsskema.

Slet et afsnit ved at trække banneret hen på et banner ved siden af.

Tryk på en periode på tidslinjen for at vælge den ønskede status.

Vælg KOMFORT, ØKO, VÆK og FRA som status for perioden.

Kopiere et dagsprogram

Når mange af dagene i dit ugeprogram skal være ens (f.eks. arbejdsdage), kan en dag kopieres over på andre dage. Dette sparer noget arbejde under opsætningen af et ugeprogram.

Tryk på fanen med det program, der skal kopieres (f.eks. mandag) og vælg "Kopier til". Vælg derefter de dage, du ønsker at kopiere programmet til. Tryk på   for at bekræfte.

Indstillinger

I hovedmenuen under «indstillinger» kan du indstille standardvarighed for VÆK-overstyringer, samt kontrollere adgang til styring via internettet.  

Her kan du også finde oplysninger om softwareversioner og licenser.

VÆK-overstyring

Vælg Indstillinger i menuen for at ændre standardperioden for en VÆK-overstyring. Fabriksindstillingen er to dage.

Denne indstilling gælder både cirkelmenuen i appen og Nobø Switch SW4, der er koblet til den samme Nobø HUB.

Tillad kontrol via internettet

 

 

Hvis du ikke ønsker at få adgang til dit system via internettet, kan du fravælge funktionen "Tillad styring via internettet" under "Indstillinger". Denne funktion kan kun ændres, så længe den er tilsluttet via det lokale netværk. Hvis internetstyringsfunktionen deaktiveres og derefter aktiveres igen, nulstilles alle tidligere brugere (apps) i forhold til at få adgang til Nobø HUB via internettet. For igen at få adgang skal appen og Nobø HUB udveksle nye krypteringsnøgler. Dette gøres ganske enkelt ved at starte appen, mens den er tilsluttet det lokale netværk.