Menyer og funksjoner

Dette kapittelet gir en oversikt over skjermbildene i APP-en og hvor du finner forskjellige funksjoner.

Status og soner

HOME-siden i NOBØ Energy Control APP består av to skjermbilder: STATUS og SONER. Du kan veksle mellom de to skjermene ved å sveipe til siden. 

 

STATUS (sirkelmenyen) er hovedstyringen av boligen og viser aktiv status. Når sentrum i sirkelen lyser grønt, står boligen i Normal status. Det betyr at alle soner følger de ukeprogrammer som er satt opp, helt automatisk. Man kan også overstyre til status ”KOMFORT”, ”ØKO” eller ”BORTE” når man ønsker det. Sirkelen viser med grønt hvilken status som er aktiv.

 

 

Ved å sveipe til venstre kommer du til SONER som er en oversikt over alle sonene i boligen. Her kan du se hvilke mottakere som ligger i hver sone. Du kan også gå videre til innstillinger for hver sone ved å trykke på skiftenøkkelen.

Ikonet til venstre viser at sonen følger det normale ukeprogrammet. Fargen på ringen viser hvilken status som er aktiv i ukeprogrammet for sonen akkurat nå.

 

 

Flere menyvalg finner du ved å trykke meny-knappen oppe til venstre.

 

 

 

Overstyring

Hvis du en vinterdag kommer tidligere hjem enn planlagt, skal bort for en helg, eller du reiser på ferie i noen uker, er det enkelt å midlertidig forandre på det normale ukeprogrammet. Dette kaller vi overstyring

En overstyring gjør at det vanlige ukeprogrammet avbrytes for en periode og erstattes av valgt status ”KOMFORT”, ”ØKO” eller ”BORTE”.

Nobø Energy Control har fire typer overstyringer: KONSTANT, NÅ, FRA-TIL og TIMER.

Overstyring: KONSTANT 

Konstant-overstyring varer til du selv velger å avbryte den. Overstyringen er nyttig når du ikke er sikker på når du vil gå tilbake til Normal status.

Overstyring: NÅ 

En NÅ-overstyring varer frem til neste gang ukeprogrammet normalt skulle skiftet fra en status til en annen. Hvis overstyringen gjelder flere soner, vil overstyringen avsluttes når alle sonene har hatt en statusendring i ukeprogrammet. Systemet går da automatisk tilbake til Normal. Hvis et av ukeprogrammene ikke har noen statusendringer i løpet av et døgn, vil NÅ-overstyringen avsluttes kl 0300.

Overstyring: FRA-TIL 

Med FRA-TIL-overstyringen velger du dag og tidspunkt når overstyringen skal begynne og slutte.

Overstyring: TIMER 

En TIMER-overstyring varer det antall døgn og timer som du stiller inn. Standard-innstillingen for TIMER er 2 døgn hvis du ikke velger noe annet.

Enkel global overstyring

Sirkelen på hovedsiden gir deg mulighet til å overstyre hele boligen til status ”KOMFORT”, ”ØKO” eller ”BORTE” i en kortere periode. Du kan når som helst avbryte en overstyring ved å trykke på "Normal" midt i sirkelen.

 

Komfort

Et enkelt trykk på KOMFORT-knappen starter en NÅ-overstyring av det vanlige ukeprogrammet.

Alle soner settes i KOMFORT-status. Overstyringen vil avsluttes automatisk når alle sonene har endret status en gang. Hvis et ukeprogram ikke har noen statusendringer, vil NÅ-overstyringen avsluttes kl 0300. Når sonene har gått tilbake til Normal, vil Normal-knappen i sirkelen lyse grønt igjen.

Du kan når som helst avbryte overstyringen ved å trykke på Normal, eller en annen overstyring.

KOMFORT-overstyringen brukes for eksempel hvis du kommer tidlig hjem en vinterdag og vil skru opp varmen i huset litt tidligere enn vanlig.

 

Øko

Et enkelt trykk på ØKO-knappen starter en NÅ-overstyring av det vanlige ukeprogrammet. Alle soner settes i ØKO-status. Overstyringen vil avsluttes automatisk når alle sonene har endret status en gang. Hvis et ukeprogram ikke har noen statusendringer, vil NÅ-overstyringen avsluttes kl 0300. Når sonene har gått tilbake til Normal, vil Normal-knappen i sirkelen lyse grønt igjen.

Du kan når som helst avbryte overstyringen ved å trykke på Normal, eller en annen overstyring.

ØKO-overstyringen brukes gjerne hvis du vil legge deg tidligere enn vanlig og ikke trenger KOMFORT-varme i huset resten av kvelden. Den kan også brukes hvis du skal ut en tur og ikke trenger full varme i huset noen timer.

 

Borte

Et enkelt trykk på BORTE-knappen starter en TIMER-overstyring av det vanlige ukeprogrammet. Alle soner settes i BORTE-status. BORTE-overstyringen brukes gjerne når boligen skal stå tom i 2 dager eller mer. Standard innstilling for BORTE-overstyringen er 2 døgn. Etter det vil boligen automatisk gå tilbake til Normal. Standardinnstillingen på 2 døgn kan endres under “INNSTILLINGER” i menyen.

 

Avansert global overstyring

For mer avansert overstyring kan du trykke og holde på Komfort, Øko eller Borte i sirkelen. Du kommer da til menyen for avansert overstyring. Hvis en overstyring allerede er aktiv, kan du også trykke på banneret for å gå til avansert overstyring. 

Du kan velge mellom de fire typene overstyring KONSTANT, NÅ, FRA-TIL og TIMER. Ved FRA-TIL overstyring setter du inn start- og sluttdato og tid. Ved TIMER-overstyring velger du hvor mange dager og timer overstyringen skal vare.

Lokal soneoverstyring

Hver enkelt sone kan overstyres lokalt via soneoversikten. 

Lokale soneoverstyringer blir ikke påvirket av globale overstyringer som gjøres i sirkelmenyen.  

Enkel soneoverstyring

Trykk en gang på ikonet til venstre i sonen for å starte en NÅ-overstyring.

 

Hvis sonen fra før står i Øko, Borte eller Av, vil en enkel overstyring sette sonen til Komfort. Hvis sonen fra før står i Komfort, vil overstyringen sette den til Øko. Ikonet skifter nå utseende slik at det er lett å se hvilke soner som er overstyrt til enhver tid.

Trykk på ikonet igjen for å avslutte soneoverstyringen.

NÅ-overstyringer avsluttes automatisk ved neste hendelse i det normale ukeprogrammet, eller kl 0300.

Hvis en eller flere soner er overstyrt lokalt, vil et banner vises på hovedskjermen. Trykk på banneret for å avslutte alle lokale soneoverstyringer.

 

 

Avansert soneoverstyring

Trykk og hold på ikonet til venstre i sonen for å gå til avansert soneoverstyring. Velg ønsket status samt type overstyring (KONSTANT, NÅ, TIMER eller FRA-TIL).

Overstyringen kan avsluttes manuelt ved å trykke på ikonet en gang til. Man kan også trykke på banneret nederst på hovedskjermen.

Soneinnstillinger

Ved å trykke på skiftenøkkelen i sone-oversikten kommer man til innstillinger for hver enkelt sone. Her kan du bestemme hvordan sonen skal styres.

Oversikt over enheter i sonen

Øverst i innstillingene vises hvilke mottakere og andre enheter som er tilknyttet sonen.

Trykk på mottakerikonet for å få fram mer informasjon om enheten.

Temperatur

Hver sone har sin egen temperaturinnstilling for KOMFORT og ØKO (hvis mottakerne i sonen støtter denne funksjonen). Du velger selv hvilke temperaturer som skal gjelde i sonene dine. F.eks: KOMFORT-temperatur i stua kan være forskjellig fra KOMFORT-temperatur på soverommet.

Temperatur stilles enten på mottakeren (ovnen/termostaten) eller i APP-en. Se bruksanvisning for din mottaker hvis du er usikker.

Hvis det ikke er mulig å stille temperaturen i APP-en, vil du bli bedt om å stille temperaturen på ovnen/termostaten.

Hvis det er ulike typer mottakere i sonen, kan du bli bedt om å stille temperatur både på noen av ovnene og i APP-en. (f.eks. hvis du har både R80 RDC og R80 RXC mottakere i samme sone).

BORTE setter sonen i frostsikring på 7°C. Denne temperaturen kan ikke endres. 

AV skrur alle mottakere i sonen helt av. 

Har du enkle AV/PÅ-mottakere på ovnene (for eksempel RCE 700 pluggmottaker), brukes temperaturinnstillingen på ovnen ved KOMFORT. På enkle mottakere vil ØKO og BORTE bety at ovnen skrus helt av. Sørg da for å sikre sonen mot frostskade på annen måte! 

AV/PÅ-mottakere kan også brukes til å styre lys og andre apparater. Disse vil skrus PÅ ved KOMFORT-status og AV ellers.

Normalt ukeprogram

En sone kan ha ett aktivt ukeprogram om gangen. Dette programmet følges automatisk når systemet står i Normal status.

Gjeldende ukeprogram for sonen velges i nedtrekksmenyen. 

Ukeprogrammer kan endres etter eget ønske, og du kan lage nye programmer hvis du trenger det. Trykk på skiftenøkkelen under NORMALT UKEPROGRAM for å redigere ukeprogrammer.

Systemet har et forhåndsdefinert «Default» ukeprogram. Dette programmet kan ikke endres.

Ingen global overstyring for en sone

Hvis en sone ikke skal følge globale overstyringer i sirkelmenyen eller fra en global Nobø Switch, kan du aktivere "Ingen global overstyring" for sonen.

Da vil sonen følge normalt ukeprogram selv om huset ellers overstyres globalt. Lokal overstyring av sonen vil fortsatt være mulig, både via sonelista i appen og fra en lokal Nobø Switch.

I soneoversikten vil Normal-ikonet ha en hengelås når sonen ikke kan overstyres globalt.

Enhetsinfo

Ved å trykke på en mottaker i soneinnstillingene, får du opp mer info om den enkelte enhet (ID-kode, navn og sone). Her kan du også endre navn på en enhet, eller flytte den fra en sone til en annen.

 

Mottakerne RS700 og RSX700 har mulighet for reversert PÅ/AV-innstilling. Dette krever spesiell elektrisk installasjon som må utføres av el-installatør.

Endre navn på soner og mottakere

Endre navn på en sone:

Gå til innstillinger for sonen og trykk på blyanten  i menyen. 

Endre navn på en mottaker/sender:

Trykk på mottakeren i soneinnstillinger for å gå til info-siden for enheten.

Trykk på blyanten  for å endre navn.

 

 

 

Flytte mottakere

En mottaker/sender kan flyttes fra en sone til en annen.

Trykk på enheten i soneinnstillinger. Velg ny sone for enheten i nedtrekksmenyen.

 

Ukeprogrammer

Ukeprogrammer kan endres etter eget ønske, og du kan lage nye programmer hvis du trenger det.

Trykk på skiftenøkkelen under NORMAL UKEPROGRAM for å redigere ukeprogrammer.

Et ukeprogram består av en 24 timers tidslinje for hver dag i uken.

Tidslinjen kan deles inn i perioder som hver kan settes til KOMFORT, ØKO, BORTE og AV. Enkle AV/PÅ-mottakere skrus av når de ikke er i KOMFORT. 

Legg til nytt ukeprogram

Du kan lage et nytt ukeprogram ved å trykke på .

Gi ukeprogrammet et navn som beskriver det i forhold til din bruk (f.eks. ”arbeidsuke”, ”fri hjemme”). Du kan kopiere inn tidplanen fra et annet ukeprogram hvis du har et program som ligner. Velg fra nedtrekksmenyen hvilket program du vil kopiere fra. Etterpå kan du endre det som du vil. Endringene lagres automatisk.

Redigere ukeprogram

Legg inn skille mellom to perioder ved å dra inn en fane fra venstre siden av tidslinja.

Dra inn så mange tidspunkt du trenger og plasser dem på ønsket tidspunkt.

Slett et tidspunkt ved å dra fanen bort til nabofanen på tidslinja.

Trykk på en periode i tidslinja for å velge ønsket status.

Velg status KOMFORT, ØKO, BORTE eller AV for den valgte perioden.

Kopiere døgnprogram

Hvis flere dager i et ukeprogram skal være like (f.eks. alle hverdagene), kan du kopiere et døgnprogram over til en eller flere av de andre dagene i uka. Da slipper man å lage samme program om igjen. 

Trykk på fanen med programmet du vil kopiere (for eksempel mandag) og velg . Velg så de dagene du vil kopiere programmet til. Trykk så på  for å bekrefte.

Innstillinger

I hovedmenyen under «innstillinger» kan du stille standard varighet på BORTE-overstyring, samt sette tilgang til styring via Internett.   

I tillegg finner du informasjon om software-versjoner og lisenser.

 

BORTE-overstyring

Velg innstillinger i hovedmenyen for å stille inn standard tidsintervall for BORTE-overstyring. Denne er fra fabrikken satt til 2 døgn.

Denne innstillingen vil gjelde både for sirkelmenyen i APPen og for alle Nobø Switch som er tilknyttet samme Nobø HUB.

Tillat styring over Internett

 

 

Dersom du ikke ønsker å tillate styring via Internett kan du skru av dette under Innstillinger. Denne innstillingen kan kun endres når du er tilkoblet via lokalnettet. Hvis du skrur av og på styring via Internett, nullstilles alle brukere (apper) som har hatt tilgang via internett. Da må alle apper som fortsatt skal kunne styre via Internett utveksle nye krypteringsnøkler med din Nobø HUB. Dette gjøres ved å starte opp appen mens man er på lokalnettet.